153 Homburger

153 Homburger

12,50€

Burger vom Rind nach Homa’s Rezept, Dazu Pommes